PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS  2020-2021

Intentarem treballar amb la màxima normalitat possible i volem afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat d’alumnes i personal docent.

NORMES I PROTOCOLS:

 • SEMPRE S’HA DE PORTAR LA MASCARETA DINTRE DE L’ACADÈMIA.
 • ELS ESTUDIANTS HAURÀN DE FER CUA A FORA I ELS FAREM ENTRAR INDIVIDUALMENT.

A L’ARRIBADA:

 • Comprovarem la temperatura.
 • S’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic.
 • S’haurà d’anar directament a la seva classe. 

ELS SERVEIS:

 • Havent anat al lavabo, l’estudiant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó.
 • S’haurà d’avisar la Montse o la Debbie per fer la desinfecció. 

DESINFECCIÓ:

 • Totes les classes es desinfectaran i ventilaran abans i després de cada classe. Per tant, poden haver petits retards. 

MATERIAL:

 • Els estudiants no poden compartir material amb els companys. 
 • Donem una carpeta i llapis i si cal, una llibreta. La resta de material, l’haurà de portar l’estudiant. (colors, bolis etc)
 • Si fem servir material de l’escola (tisores, cola), cada alumne tindrà el seu. El material emprat en les diferents activitats es desinfectarà després del seu ús.

L’ESTUDIANT NO PODRÀ ASSISTIR A LES CLASSES PRESENCIALS SI PRESENTA ALGUNA DE LES SEGÜENTS SITUACIONS:

 • Que presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19 o que l’hagin presentat en els darrers 14 dies.
 • Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
 • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.
 • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Ha tingut contacte amb una persona amb la malaltia confirmada o símptomes compatibles en els darrers 14 dies.
 • Es troba en període de quarantena domiciliaria per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

EN QUALSEVOL CAS, S’HAURÀ DE COMUNICAR-HO IMMEDIATAMENT AL RESPONSABLE DE L’ACADÈMIA PER TAL DE PODER PRENDRE LES MESURES OPORTUNES.

SI ES PRESENTA UN CAS POSITIU EN UNA CLASSE:

 • Les classes del grup es faran online via Zoom durant 14 dies. 
 • La resta de les classe del professor afectat, també es faran online via Zoom durant 14 dies.