Informació detallada sobre Protecció de Dades.

1.- Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

 

 

 

2.- Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

– Respondre a les consultes i/o sol·licituds d’informació transmeses per usuaris a través del lloc web. 
– Possibilitar l’enviament de comunicacions vinculades a Debbie’s School que entenem que són del seu interès. 
– Estudiar la seva sol·licitud i perfil laboral per optar a ocupar una determinada posició a la nostra empresa.

 

3.- Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Generalment, les dades proporcionades es conservaran mentre vostè no en sol·liciti la supressió.

Excepte:

– En el cas que les dades ja no siguin útils per al propòsit que va motivar-ne la recollida. 
– En el cas d’enviament de currículums, el termini de conservació serà d’un any. 
– En el cas d’informació comptable/fiscal, el temps que les normatives fiscals estableixin (4 anys).

 

4.- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades es troba en el fet que l’esmentat tractament resulta imprescindible per prestar-li els serveis contractats per vostè o per respondre adequadament a una sol·licitud plantejada per part seva.

5.- A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es preveu la comunicació de les dades facilitades llevat de les requerides pels exàmens oficials.

6.- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Sempre que sigui Debbie’s School qui tracti les seves dades personals, vostè té dret a sol·licitar:

Accés: La persona interessada tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la confirmació de si s’estan tractant o no les dades que li concerneixen, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s’estigui duent a terme.

Rectificació: La persona interessada tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin o que es completin aquelles que fossin incompletes.

Supressió: La persona interessada tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals; en tots els casos, la supressió estarà sotmesa als límits establerts en la norma reguladora.

Limitació del seu tractament: La persona interessada tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades de caràcter personal.

Oposició al tractament: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. Debbie’s School deixarà de tractar les seves dades, tret que sigui per motius legítims, imperiosos, o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de les seves dades: És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable de tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable de tractament.